top of page

Sevdim Seni

Şeyh Galip

Bugünün Diliyle Söyleyen:

Semih Çelenk

Orijinal Metin

Vazgeçmem yüzbin acı çektirsen de sevdim seni

Böyle yazmış alnıma kader kalemi sevdim seni

Dönmem ben bu sözden dönse de dokuz kat evren

Tanık olsunlar aşkıma yer ile gök sevdim seni

O gaddar kalem kaşların dağlar dilimi kalbimi

O upuzun  zalim saçların bağlar kolumu elimi

Hastayım tek umudum o baygın bakışlarındır

İşte çaresiz bir derde düştüm sevdim seni

Ey hilal kaş! Kalbim bakışım sana doğrudur

Bundan işte mihrabın da yönün de şaştı gözüm

Dönek de bana eğer dönersem o yay kaşından

Bilmem belki iyi belki kötü ama sevdim seni

Hasretinle o cisminin toprak olsam tozum yok

Dudağnda çarem un ufak olsam kaybolsam

Etsem de bin parça beni geçmem kılıç bakışından

Gerisini boşver acı çektirme işte sevdim seni

Ferhad Mecnun’u yok saymalı  perişan Galip yanında

Dünya bir yana düşse ben yana geçmem sevginden

Senin ışığının pervanesiyim ya pervasızım o yüzden

Bilen bilmeyen bilsin sevdim sevdim sevdim seni

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek

Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır

Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır

Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır

Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu

Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu

Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu

Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine

Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine

Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ

Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana

Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

Sonraki

bottom of page